OM OSS

  • Økt fiskestørrelse på land, har ført til økt bruk av sjøvann i RAS, som har ført med seg flere vannkvalitetsutfordringer, blant annet den giftige gassen H2S, som i små mengder kan være dødelig for fisk.
  • Gassen oppstår ved at organisk materiale brytes ned av bakterier uten oksygen tilstede. Disse bakteriene vil da gå over til reduksjon av sulfat, noe som det finnes mye av i sjøvann, som fører til at hydrogensulfid dannes. 

  • Sensoren skal enkelt kommunisere med de som står ansvarlig for forebygging av H₂S i anleggene.

For mer informasjon, besøk LinkedIn